"Onbeperkt mengen van FSC en PEFC?
Keurhout biedt optimale vrijheid en een praktische CoC"

 

 

 

 

College van Beroep

Het College van Beroep (CvB) is belast met het doen van een bindend advies aangaande besluiten of maatregelen van Keurhout waartegen beroep openstaat bij enige overeenkomst waarbij Keurhout partij is of ingevolge een van haar reglementen. Het secretariaat van het CvB berust bij de Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw (SRAB), Postbus 19290, 3501 DG Utrecht.

Het indienen van een beroep staat open aan iedere partij die een aantoonbaar belang heeft bij een besluit van het College van Deskundigen (CvD), in aanvulling op een door haar aangespannen bezwaarprocedure bij het CvD, waarbij het bezwaar is afgewezen (binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak van het CvD inzake het bestreden bezwaar).

Evenzo kan iedere partij die een aantoonbaar belang heeft beroep aantekenen tegen een actie van het Keurhout-systeem of besluit van de Keurhout Management Autoriteit (KH-MA). Dit dient te gebeuren bij het secretariaat van het College van Beroep, in aanvulling op een bezwaarprocedure bij de KH-MA.

Details aangaande de respectievelijke procedures kunnen desgewenst worden opgevraagd bij de VVNH of het Keurhout Secretariaat.